BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4748/BCT-CNNg
V/v xuất khẩu tinh quặng mangan tồn kho

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan Hà Tĩnh

Ngày 14 tháng 01 năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh cócông văn số 129/UBND-CN 1 đề nghị Bộ Công Thương giải quyết cho cácdoanh nghiệp trên địa bàn được xuất khẩu số lượng tinh quặng sắt, ilmenit vàmangan tồn kho năm 2012 (kèm theo Biên bản kiểm tra và hồ sơ liên quan), theođó, đề nghị cho phép Công ty CP Khoáng sản Mangan Hà Tĩnh được xuất khẩu 42.571tấn tinh quặng mangan hiện đang tồn kho.

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo việc xuấtkhẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lýnhà nước đối với các hoạt động khoáng sản (công văn số 407/TB-VPCP ngày 17tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ). Việc xuất khẩu khoáng sản tồn đọngnăm 2012 là giải pháp tình thế giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuấtkinh doanh, thu hồi vốn ứ đọng, tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phầnthực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và chỉáp dụng đối với một số loại khoáng sản tồn kho của năm 2012 sau khi đã kiểmtra, xác nhận.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩukhoáng sản và căn cứ kết quả kiểm tra khoáng sản thực tế tồn kho của các đoànkiểm tra (Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, thực hiện từ ngày 08tháng 01 năm 2013 đến ngày 10 tháng 01 năm 2013 và Đoàn tái kiểm tra liên ngànhdo Bộ Công Thương chủ trì, thực hiện kiểm tra từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 đếnngày 17 tháng 4 năm 2013), Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy trình và hồ sơ kiểm tra của Đoàn kiểm traliên ngành do tỉnh Hà Tĩnh thực hiện phù hợp với hướng dẫn của Bộ Công Thương tạicông văn số 12397/BCT-CNNg ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc kiểm tra số lượngkhoáng sản tồn kho thực tế.

2. Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh HàTĩnh tại công văn số 129/UBND- CN1 nêu trên và báo cáo kết quả kiểmtra của Đoàn tái kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì, Bộ Công Thươngthống nhất việc Công ty CP Khoáng sản Mangan Hà Tĩnh xuất khẩu tối đa 42.571 tấntinh quặng mangan có hàm lượng Mn ≥ 30%.

3. Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, thựchiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tỉnh kiểm tra,giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện việc xuất khẩukhoáng sản tồn kho theo quy định.

- Chỉ đạo Công ty CP Khoáng sản Mangan Hà Tĩnh thựchiện đúng các quy định về xuất khẩu khoáng sản, đảm bảo hiệu quả xuất khẩu; đồngthời, chỉ đạo Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2013 và các năm tiếptheo phù hợp với nhu cầu tiêu thụ khoáng sản trong nước; không để tái diễn tìnhtrạng tồn kho khoáng sản như thời gian vừa qua.

- Trong quá trình thực hiện việc xuất khẩu, nếu códoanh nghiệp trong nước (kể cả các doanh nghiệp ngoài tỉnh) có nhu cầu mua tinhquặng mangan để chế biến sâu thì Công ty CP Khoáng sản Mangan Hà Tĩnh phải ưutiên bán cho doanh nghiệp trong nước.

- Dừng việc xuất khẩu và xử lý nghiêm mọi hành vivi phạm như: thu gom khoáng sản khai thác trái phép, bán phá giá, kê khai giáthấp để gian lận thuế, quay vòng chứng từ, gian lận về chất lượng v.v...

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về việc xuấtkhẩu tinh quặng mangan tồn kho. Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, hướng dẫnCông ty CP Khoáng sản Mangan Hà Tĩnh thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung nêutrên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang