BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4748/TCT-KK
V/v đăng ký mã số thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9242/SKHĐT-ĐKKD ngày 12/11/2011 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minhvề đăng ký mã số thuế đơn vị trực thuộc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ các quy định tại: Khoản 5Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanhnghiệp; Điểm 3.3(c) Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Trường hợp của Công ty cổ phần TânTân, có trụ sở chính tại số 32C Nội Hóa, Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.Doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý có kho hàng tại địa chỉsố 782 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, kho hàng không cóhoạt động kinh doanh, phát sinh doanh thu.

Căn cứ các quy định của pháp luậtvề thuế và đăng ký doanh nghiệp hiện hành thì Công ty cổ phần Tân Tân khôngphải làm thủ tục thành lập đơn vị trực thuộc đối với kho hàng đặt tại thành phốHồ Chí Minh. Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai điều chỉnh đăng ký thuế để bổsung kho hàng theo mẫu 08-MST (kèm Bản kê kho hàng trực thuộc mẫu01-ĐK-TCT-BK04) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên gửi cơquan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thành lập thêm đơnvị trực thuộc là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (có hoạtđộng kinh doanh, phát sinh doanh thu) phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lậptại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở để được cấp mãsố thuế 13 số theo quy định về đăng ký doanh nghiệp hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kếhoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý ĐKKD (Bộ KHĐT);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Cty cổ phần Tân Tân;
- Vụ: PC; CS, CNTT (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường