BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4749 TCT/NV4
V/v hoàn trả lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1063/CT-NV ngày 5/11/2002 của Cục thuế tỉnh Long An về thoái thu lệ phí trước bạ, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, mục I và tiết d, điểm 2, mục III Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì "Ô tô... Xe máy" phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng và "Đối với khoản lệ phí trước bạ, tiền phạt thu không đúng qui định đã được tập trung vào ngân sách Nhà nước thì cơ quan Thuế có trách nhiệm đề nghị cơ quan Tài chính ra lệnh hoàn trả...".

Do đó, trường hợp cơ quan Thuế đã thu lệ phí trước bạ đối với xe máy (xe máy bị đục khung, đục số và bị xử lý tạm giữ), ô tô (là lái xe tải cũ, đã sử dụng, sau khi kiểm định thì đã quá hạn sử dụng; xe ô tô du lịch tay lái nghịch nhập khẩu) nhưng xe máy, ô tô trên đây không được phép đăng ký quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì cơ quan Thuế yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại cho cơ quan Thuế hồ sơ đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đồng thời làm thủ tục đề nghị cơ quan Tài chính. Kho bạc Nhà nước hoàn trả lại tiền lệ phí cho tổ chức, cá nhân đã nộp vào ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2000/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương