CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 475/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án Thị trường lao động do EC tài trợ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Lao động-Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Ngoại Giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1740 BKH/KTĐN ngày 28/3/2003) và Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (công văn số 278/LĐTBXH-QHQT ngày 28/1/2003) về việc phê duyệt dự án Thị trường lao động do EC tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự án “Thị trường lao động” với tổng giá trị là 11.2 triệu Euro, trong đó 10 triệu Euro do Cộng đồng Châu âu-EC tài trợ không hoàn lại, vốn đóng góp của Việt Nam là 1,2 triệu Euro do Bộ Lao động-Thương binh và xã hội tự cân đối từ nguồn ngân sách hàng năm. Thời gian thực hiện dự án là: 4 năm.

2. Phê duyệt dự thảo Thoả thuận Tài trợ giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Cộng đồng Châu Âu-EC về dự án “Thị trường lao động” và uỷ quyền lãnh đạo của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội thay mặt Chính phủ ký thoả thuận tài trợ với phía EC.

3. Giao Bộ Lao động-Thương binh và xã hội tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng các quy định về sử dụng và quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Trong quá trình triển khai cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành nêu tại công văn 1740 BKH/KTĐN ngày 28/3/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm