TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
---------------
V/v: hướng dẫn thủ tục nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Thương mại & Vận chuyển Quốc tế Đại An
(Đ/c: số 23 ngõ 34 phố Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01- 07/DA JSC ngày 23/7/2012 của Công ty Cổ phần Thương mại & Vận chuyển Quốc tế Đại An về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu với mặt hàng Giường bệnh nhân (giường y tế dùng trong bệnh viện) được điều khiển bằng điện, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Về chính sách mặt hàng: Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế. Trường hợp chưa rõ mặt hàng định nhập khẩu có nằm trong Danh mục trang thiết bị y tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 24/2011/TT-BYT hay không đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể;
- Về thủ tục hải quan: Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải