BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 475/TCHQ-GSQL
V/v áp mã số mặt hàng "Aminol Injection 20ml"

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 10556/HQHP-PNV ngày 10/10/2008 của CụcHải quan TP Hải Phòng về việc phân loại, áp mã số mặt hàng "AminolInjection 20 ml", Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện việc phân loại hàng hoá; thì mặt hàng: "Aminol injection loại 20ml, dùng để bổ sung amino acid, có thành phần chính là D-Sorbitol (1000 mg),dạng dịch truyền tĩnh mạch hoặc tiêm chậm dưới da", phân loại vào phânnhóm 3004.90 mã số chi tiết 3004.90.92.10 (thuế suất thuế nhập khẩu là 0%).

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn