Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 475/TCHQ-KTTT
NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC TRUY THU, TRUY HOÀN
THUẾ NHẬP KHẨU XE MÁY

Kínhgửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo củaLãnh đạo Bộ về việc xử lý truy thu, truy hoàn thuế nhập khẩu đối với mặt hàngxe 2 bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hoá nhập khẩu năm 2001. Tổng cục Hải quanyêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

- Đối với các doanh nghiệp đã ký Biên bản quyết toán thuếnăm 2001, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 4687 TCT/NV3ngày 9/12/2002 của Bộ Tài chính và nội dung Biên quản quyết toán do doanhnghiệp xuất trình và Tổng cục Hải quan đã sao gửi để khẩn trương tính lại sốthuế chính thức phải truy thu, truy hoàn đồng thời thông báo cho các doanhnghiệp biết và mời doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuếnhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá xe 2 bánh gắn máy đến cơ quan Hải quan đểthống nhất việc truy thu và giãn thời hạn truy thu thuế theo quy định tại điểm3, Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 8/8/2002 của Văn phòng Chính phủ (đã đượchướng dẫn cụ thể tại Công văn 4687 TCT/NV3 ngày 9/12/2002 dẫn trên).

Thời hạn nộp thuế được thực hiện theo đúng quy định của Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Đối với trường hợp các doanh nghiệp phải truy thu nhưngkhông chấp hành việc đến cơ quan Hải quan để thống nhất kế hoạch trả nợ thì cơquan Hải quan có trách nhiệm thông báo ngay số thuế nhập khẩu phải truy thu chodoanh nghiệp đồng thời thực hiện việc cưỡng chế việc làm thủ tục nhập khẩu đốivới các lô hàng từ 01/3/2003.

- Đối với các doanh nghiệp chưa ký Biên bản quyết toán phảithực hiện nghiêm túc việc cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng từ15/12/2002 cho tới khi có hướng dẫn khác.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thựchiện ngay, thời hạn cuối cùng để hoàn thành là 28/2/2003.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.