BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 475/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thuận An.
(Đ/c: Số 3, nghách 41 ngõ 12 Trần Quốc Hoàn. phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 22/CVTA ngày 12/1/2015 của Công ty TNHH thương mạivà đầu tư Thuận An về việc xin được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạikhoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 củaBộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (có hiệu lực từ l/9/2014) quy địnhnhư sau:

"3. Sửa đổi , bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

…4.Các trường hợp khác:.

…d)Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xãcó doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này và thựchiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kếtoán, hoá đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếudoanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đông trở lên nhưng vẫnthực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luậtvề kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụngphương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau nămdương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn địnhphương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục."

Tạikhoản 7 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổibổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính Phủ quy định thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế nhưsau:

“Ngườinộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếuđáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quyđịnh của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giátrị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửivăn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phươngpháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT

banhành kèm theo Thông tư này.

…Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơquan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề nămngười nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tựnguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ".

Căncứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận Anthành lập ngày 19/7/2013 và trong năm 2013 không phát sinh doanh thu. Công tycó doanh thu năm trên 3 tỷ đồng trong năm 2014 và thực hiện đầy đủ chế độ kếtoán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứngtừ thì sau năm dương lịch đầu tiên (năm 2014), Công ty thực hiện thủ tục chuyênđổi từ phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp sang áp dụng phương pháp khấu trừthuế theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC để được chuyển đổi phương pháp tính thuế và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từnăm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.

Tổngcục Thuế trả lời Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếpđể được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC(BTC);
- Vụ PC, Vụ KK (TCT);
- Lưu: VT,CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn