THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 475/TTg-KTTH
V/v đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo NQ 02.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của BộTài chính tại công văn số 3603/BTC-NSNN ngày 22 tháng 3 năm 2013 về việc đốitượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đối tượng vay vốntín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu gồm: đầu tư kiên cố hóakênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụsản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủysản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày21 tháng 01 năm 2009 và Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và mở rộng đốitượng cho vay là các dự án đầu tư xây dựng về cầu, đường giao thông nông thôn(bao gồm cả đường liên xã, liên huyện)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, V.III, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh