BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4751/TCT-CSV/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6762/CT-TTHT ngày 15/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 6762/CT-TTHT ngày 15/10/2015 nêu trên, cụ thể: Trường hợp Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam được BQL các KCN Đng Nai cấp giy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi lần thứ 3 số 472023000152 ngày 22/12/2010 cho phép Công ty thực hiện quyền phân phối bán buôn và thực hiện quyn phân phi bán lẻ (hoạt động mua hàng hóa tại Việt Nam đ xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam để bán cho doanh nghiệp có chức năng phân phi và mục tiêu thực hiện quyền phân phối) thì thu nhập từ hoạt động thực hiện quyn phân phi nêu trên không được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;-Vụ PC-TCT;
- L
ưu VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn