BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số 4752/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng bộ phận trao đổi nhiệt

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần đường Khánh Hoà
(Suối Hiệp - Diên Khánh - Khánh Hoà)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 370/KSC ngày26/6/2009 của Công ty Cổ phần đường Khánh Hoà đề nghị xem xét lại mã số hànghoá đối với mặt hàng do Công ty nhập khẩu tại tờ khai số 17/NKD /NT ngày19/01/2009 và tờ khai hải quan số 110/NKD /NT ngày 22/4/2009 tại Chi cục Hảiquan cảng Nha Trang - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 26/12/2007 của Bộ Trưởng BộTài chính; Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thực hiện phânloại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu, hồ sơ gửi kèm công văn số 464/HQKH-KTSTQ ngày16/6/2009 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà thì hàng hoá do Công ty nhập khẩu làbộ phận trao đổi nhiệt, dạng tấm, thuộc nhóm 8419, hoạt động không bằng điện,có mã số là 841950.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần đường Khánh Hoàđược biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh