BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4753/BCT-XNK
V/v Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Trả lời công văn số 1123/HHVN-KHĐTngày 06 tháng 5 năm 2013 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị cấp lạiGiấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Tổng công ty, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

Trong 03 năm liên tiếp 2010, 2011,2012, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã không bảo đảm việc nhập khẩu xăng dầuđủ lượng hạn mức tối thiểu (HMTT) và HMTT điều chỉnh được Bộ Công Thương phângiao. Năm 2010, Tổng công ty nhập khẩu đạt 67% HMTT; năm 2011 đạt 32 % HMTT;năm 2012 Tổng công ty không thực hiện nhập khẩu. Như vậy, Tổng công ty đã khôngthực hiện đúng quy định tại Điều 23 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Do vậy, Bộ Công Thương chưa xem xétcấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho Tổng công ty Hàng hảiViệt Nam khi Giấy phép số 10/BCT-GPXD đã cấp cho Tổng công ty hết hạn vào ngày14 tháng 5 năm 2013.

Bộ Công Thương thông báo để Tổngcông ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: KH, TTTN;
- Lưu: VT, XNK(2)hangntt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú