BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4753/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 23622/CT-TNCN ngày29/9/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội phản ánh vướng mắc về thuế Thu nhập cánhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại điểm 2 Điều 3 Thông tư số 113/2011/TT-BTCngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 vàThông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 hướng dẫn về việc xác định thuế TNCNđối với cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lainhư sau: “Đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tươnglai cá nhân kê khai và nộp thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập. Trường hợpgiá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, trên tờ khai thuế thấp hơngiá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểmchuyển nhượng; đồng thời không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giáchuyển nhượng, giá vốn thì cơ quan thuế tính thuế 2% trên giá đất, giá tính lệphí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định”.

Căn cứ hướng dẫn trên đây, cá nhân chuyểnnhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có nghĩa vụ kê khai vànộp thuế TNCN. Trường hợp cá nhân tự kê khai để được hưởng thuế suất 25% tínhtrên thu nhập (chênh lệch giữa giá chuyển nhượng và giá vốn); nhưng qua kiểmtra cơ quan thuế thấy không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất 25% tính trên thunhập do giá chuyển nhượng ghi trên tờ khai không phù hợp với giá chuyển nhượng thựctế trên thị trường, đồng thời không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minhgiá chuyển nhượng thì cơ quan thuế sẽ tính thuế 2% trên giá chuyển nhượng.Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà doUBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế trên giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhàdo UBND cấp tỉnh quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP.Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường