TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-----------------
V/v: thủ tục nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2067/HQHCM-GSQL ngày 06/7/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo việc làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc chở người dưới 16 chỗ ngồi của Công ty Toyota Việt Nam tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của Liên Bộ Công thương – Giao thông vận tải – Tài chính quy định về việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ, loại mới (chưa qua sử dụng) thì“ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế …Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập”.Theo đó, việc làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc dưới 16 chỗ ngồi phải được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển, không phân biệt đối tượng, loại hình nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư không được làm thủ tục hải quan đối với xe ô tô chở người nguyên chiếc dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 nêu trên.
Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GS1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải