TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 476/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa thực hiện dự án đầu tư cho DNCX

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Nikkei Panel System Việt Nam
(Đ/c: P802, Cao ốc Đại Minh Convention, 77 Hoàng Văn Thái, Q.7, Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số13052013- 001/NSV-CV ngày 13/5/2013 và công văn số 13052013- 002/NSV-CV ngày16/5/2013 của Công ty TNHH Nikkei Panel System Việt Nam vướng mắc về thủ tụchải quan đối với hàng hóa thực hiện dự án đầu tư cho DNCX, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Đối với hàng hóa là nguyên vật liệunhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ lắp đặt công trình theo hợp đồng thầuký với Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội: Căn cứ hướng dẫn tại Điều 45 và Điều113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì nhà thầuphải làm thủ tục hải quan. Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện.

2. Về áp dụng thuế suất 0%

Về việc xuất hóa đơn GTGT thuế suất0% thuộc chức năng, thẩm quyền của Tổng cục Thuế, đề nghị Công ty liên hệ vớiTổng cục Thuế để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty TNHH Nikkei Panel System Việt Nam biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QG2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính