THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 476/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công vănsố 661/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 02 năm 2013 về việc xin chuyển mục đích sử dụngđất trồng lúa để thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT tỉnh Nam Định, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 282,16 ha đất trồnglúa trên địa bàn tỉnh Nam Định để thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT tỉnh NamĐịnh như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quyết định việc chuyểnmục đích sử dụng diện tích đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấtđai và Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
 - VPCP: BTCN, các PCN,
 Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b) THUY 19

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải