THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
V/v: cơ chế thực hiện dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả theo hình thức Hợp đồng BOT và BT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012
Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 190/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (công văn số 111/UBND-ĐTXD ngày 14 tháng 01 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 570/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 02 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 2175/BTC-ĐT ngày 21 tháng 02 năm 2012) về việc cơ chế thực hiện dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả theo hình thức Hợp đồng BOT và BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Tài chính về phương án đầu tư hoàn chỉnh Dự án Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 01 năm 2012. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương hoàn thành phương án tài chính để xem xét phê duyệt; đồng thời rút kinh nghiệm trong quá trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án bảo đảm phù hợp với khoản 5, Điều 12, Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1250/TTg-KTN ngày 27 tháng 7 năm 2009.
2. Đối với các kiến nghị cụ thể:
a) Về hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước:
Đồng ý sử dụng vốn ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch hàng năm của Bộ Giao thông vận tải để thanh toán cho Nhà đầu tư phần kinh phí thực hiện hợp phần BT và công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án. Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét cụ thể mức lãi suất huy động của Nhà đầu tư, đảm bảo hiệu quả đầu tư; thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch hàng năm đến năm 2027 để thanh toán cho Nhà đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
b) Về bảo lãnh vay vốn thực hiện Dự án:
Đồng ý về nguyên tắc việc bảo lãnh cho Nhà đầu tư vay vốn thực hiện đồng bộ Dự án, giao Bộ Tài chính xem xét cụ thể việc cấp bảo lãnh theo đúng quy định của Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 .
c) Về tiếp nhận trạm thu phí Bàn Thạch, trạm thu phí Ninh An trên quốc lộ 1A và mức thu phí hoàn vốn cho Dự án:
- Về nguyên tắc cho phép Nhà đầu tư được tiếp nhận trạm thu phí Bàn Thạch và trạm thu phí Ninh An trên quốc lộ 1A. Bộ Giao thông vận tải lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính và tính toán cụ thể trong phương án tài chính của Dự án;

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

- Về mức thu phí và thời hạn thu phí: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Nhà đầu tư tính toán cụ thể và thống nhất với Bộ Tài chính, đảm bảo khả năng hoàn vốn cho Dự án.
d) Về điều chỉnh thành viên đứng đầu Liên danh Nhà đầu tư:
Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
đ) Về một số cơ chế hỗ trợ Nhà đầu tư:
- Đồng ý Nhà đầu tư được phép kinh doanh các dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đất giao cho Dự án và độc quyền kinh doanh dịch vụ quảng cáo dọc theo tuyến đường trong phạm vi của Dự án theo quy định của pháp luật;
- Về cho phép Nhà đầu tư được miễn nghĩa vụ bảo đảm thực hiện Hợp đồng Dự án, đồng ý như đề nghị của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các công văn nêu trên;
- Về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu của Dự án: giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Nhà đầu tư quyết định trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án;
- Đối với các đề nghị về nghĩa vụ thuế và chuyển đổi nội tệ từ doanh thu sang ngoại tệ: thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN,
Các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (21b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?