THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 476/TTg-QHQT

V/v: Phê duyệt bổ sung Dự án hỗ trợ ngành trồng hoa Việt Nam vào Danh mục các dự án yêu cầu FAO tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1449/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 3 năm 2010) về việc bổ sung danh mục các dự án hợp tác Việt Nam – FAO, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án “Hỗ trợ ngành trồng hoa Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện vào Danh mục các dự án yêu cầu Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) tài trợ giai đoạn 2006 – 2010 với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 470.000 USD, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Vốn đối ứng thực hiện Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự cân đối theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, phê duyệt, ký văn kiện Dự án với Đại diện FAO, đồng thời triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dụng (để báo cáo);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm