BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4761/TCT-CS
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng

Trả lời công văn số 11- 002/VDM ngày27/10/2011 của Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về áp dụngchính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 46, Nghị địnhsố 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ và Điểm 7, Phần I, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

Cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấyphép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trướcngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viêncủa Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11 tháng 01 năm 2007) mà có thu nhập từhoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may) đang được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu quy định tại các vănbản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trongnước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư thì tiếp tụcđược hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bảnpháp luật đó đến hết năm 2011.

- Tại Điểm 2 công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009 Bộ Tài chính đã hướng dẫn:

“2. Đối với các doanh nghiệp đangđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuấtkhẩu (trừ hoạt động dệt may) được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dođáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đến hết năm 2011.

Từ năm 2012, doanh nghiệp đanghưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuấtkhẩu, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp(ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu) thì được lựa chọn và thôngbáo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian cònlại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theoquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tạithời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc theo quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh do camkết WTO (hết năm 2011).

Việc áp dụng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc doanhnghiệp đang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệpưu đãi, đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ theo hướng dẫn trên trườnghợp của Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng nếu đang hưởng ưu đãi thuế TNDN dođáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác vềthuế TNDN (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu) thì được lựa chọnvà thông báo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thờigian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãiđầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thờiđiểm được cấp Giấy phép thành lập (Giấy phép đầu tư số 30 GP-KCN-ĐNg ngày12/3/2005 do Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng cấp) hoặc theoquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm điềuchỉnh do cam kết WTO (hết năm 2011).

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đểđược hướng dẫn xác định cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.Đà Nẵng;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn