BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4762/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Trả lời công văn số 2095/CT-TTHT ngày05/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về nhà xưởng không chịu lệ phítrước bạ

Theo quy định tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ:

+ Tại điểm a khoản 1 Điều 1 quyđịnh đối tượng chịu lệ phí trước bạ, gồm: “a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc;nhà sử dụng cho các mục đích khác.”

+ Tại khoản 25 Điều 3 quy địnhtrường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ: “25. Nhà xưởng của cơ sởsản xuất, kinh doanh, kể cả nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của đơn vị.”

Căn cứ quy định trên thì nhà vănphòng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm không nằm trong nhóm Nhà xưởng của cơ sởsản xuất kinh doanh, do đó, thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo quy địnhtại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính.

2. Về nộp lệ phí trước bạ

Theo quy định của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ:

- Tại Điều 3 quy định: “Tổ chức, cánhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghịđịnh này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng vớicơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghịđịnh này.”

- Tại khoản 1 Điều 10 quy định vềhiệu lực thi hành: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9năm 2011”.

Như vậy, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 chỉ áp dụng đối với các trường hợp đăng ký, khai lệ phí trước bạkể từ ngày 01/9/2011. Do đó, trường hợp đã khai lệ phí trước bạ theo quy địnhvà cơ quan thuế đã có thông báo nộp lệ phí trước bạ từ ngày 01/9/2011 thì phảinộp đủ tiền lệ phí trước bạ ghi trên thông báo của cơ quan thuế. Nếu nộp chậmlệ phí trước bạ so với thời hạn quy định thì bị phạt chậm nộp theo quy định tạiLuật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Thái Bình được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC; Vụ PC-BTC;
- Vụ KK&KTT; Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn