TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4764/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Hùng Việt và KRDF03
Địa chỉ: 20 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0310593374

Trả lời văn thư số 01/2014 ngày21/05/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT):

Nước sạch phụcvụ sản xuất và sinh hoạt,không bao gồm các loại nước uống đóng chai,đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất10%.

Căn cứ Khoản 1.b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chínhhướngdẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bánhàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi,trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyểnnội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức chovay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

…”

Trường hợp Công ty hoạt động tronglĩnh vực bán hoặc cho thuê căn hộ có thu tiền sử dụng nước của khách hàng thìkhi thu tiền Công ty phải lập hoá đơn GTGT, tính thuế GTGT trên toàn bộ số tiềnthu của khách hàng (thuế suất thuế GTGT áp dụng với nước sạch cung cấp phục vụnhu cầu sinh hoạt là 5%).

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT2;
- Lưu (TTHT, HC).
1626-145602/14-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga