BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------------------
V/v: lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, thời hạn gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2012 là ngày 20 tháng 7 năm 2012. Để đảm bảo tiến độ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan thực hiện:
1. Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2012 theo Mẫu số 01 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu (01; 02; 03).
2. Chỉ đạo chủ đầu tư/ban quản lý dự án các dự án quang trọng quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) thuộc phạm vi quản lý lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2012 theo Mẫu số 03 Thông tư số 13/2010/TT-BKH và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thời hạn quy định. Trường hợp Dự án quan trọng quốc gia gồm nhiều dự án thành phần, chủ đầu tư dự án thành phần ngoài việc gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, còn gửi tới chủ đầu tư dự án thành phần chính của Dự án quan trọng quốc gia để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
3. Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) thuộc phạm vi quản lý theo mẫu biểu kèm theo và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2012.
Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) 6 tháng đầu năm 2012 gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/07/2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo mẫu biểu);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (kèm theo mẫu biểu);
- Lưu VP, GS&TĐĐT (K).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN NHÓM A (SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN) 6 THÁNG NĂM 2012
(Kèm theo văn bản số 4768/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02 tháng 07 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị vốn: tỷ đồng

STT
Tên dự án
Địa điểm đầu tư
Quy mô, công suất
Vốn đầu tư
Kế hoạch vốn năm 2012
Giá trị thực hiện
Giải ngân
Chấp hành Chế độ BC GS, ĐGĐT
Tổng vốn đầu tư
Vốn NN
Vốn khác
Tổng
Vốn NN
Vốn khác
Thực hiện 6 tháng năm 2012
Lũy kế đến tháng 6/2012
Giải ngân 6 tháng năm 2012
Lũy kế đến tháng 6/2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I
Dự án quan trọng quốc gia
1
2
II
Dự án nhóm A
1
2
3
III
Tổng cộng

Cơ quan báo cáo
Ký, đóng dấu

Ghi chú (cột 15):
- Báo cáo đầy đủ, đúng quy định: Đ
- Báo cáo không đầy đủ: K
- Không báo cáo: 0