TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP.H CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4768/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

Thành phố H Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:Công ty TNHH Export TradingCommodities Việt Nam
Địa chỉ: phòng 4A, lầu 14, tòa nhà Green Power, 36 TônĐức Thắng, Q.1
Mã số thuế:0312560984

Trả lời văn thư số 01/2016/CV ngày 04/05/2016 củaCông ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phithuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGTkhi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tạikhoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ đượcbán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổchức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho kháchhàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuấtkhẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định củaThủ tướng Chínhphủ; hàng bán cho c a hàng miễn thuế;

…”

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 củaBộ Tài chính:

+ Tại Khoản 1 Điều 5 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3Thông tư số 39/2014/TT-BTC :

“Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 vàmẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành chocác tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trongcác hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp đượccoi như xuất khu;

+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩuđ tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hảiquan trên tờ khai hải quan”.

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp Công ty xuất khẩu cà phê cho khách hàng nước ngoài nhưng được xuấtvà giao tại kho ngoại quan thì sử dụng hóa đơn GTGT.

- Trường hợp Công ty xuất khẩu cà phê cho khách hàngnước ngoài, hàng được giao tại cảng Việt Nam thì sử dụng hóa đơn thương mại.

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế làngày xác nhận hoàn tt thủ tục hải quan trên tờkhai hải quan.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


- Như trên;
968- 15624867/2016 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga