BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4768/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30143/CT-KTrT6 ngày 29/11/2011 và hồ sơ kèm theo của Cục Thuế thành phố Hà Nội vềviệc vướng mắc kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà thầu SMEC- mã số thuế 0101659430; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Mục 2 Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luậtvề thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều7 Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựngtại Việt Nam;

Căn cứ điểm 2.4 và điểm 6.2 Thôngtư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành LuậtQuản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ThuếGTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:“Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướngdẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Phần này phải là cơ sở do nộp thuế theo phươngpháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phépđầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưugiữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tàikhoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêutrên, thì:

Trường hợp Nhà thầu SMEC - mã sốthuế 0101659430 thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế và giám sát choChương trình nâng cấp cải tạo mạng lưới của Dự án nâng cấp cải tạo mạng lướiđường bộ khoản tín dụng 3843-0VN (dự án WB4) ngày 8/3/2005 với Chủ đầu tư làBan Quản lý các dự án 18 (nay là BQL dự án 2) Bộ Giao thông vận tải nhưng sửdụng con dấu của Văn phòng đại diện thường trú Công ty SMEC International PtyLtd tại Hà Nội để lập hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế; Người ký hồ sơ thuế củaNhà thầu là ông David Shea-Giám đốc dự án là người được Công ty SMECInternational Pty Ltd ủy quyền bằng văn bản và được Ban Quản lý dự án 2 chấpthuận tại Văn bản ngày 31/8/2008 là chưa đúng quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội cóý kiến với Nhà thầu SMEC làm thủ tục với cơ quan Công an để được cấp con dấu theoquy định; đồng thời Cục Thuế thành phố Hà Nội có ý kiến với các cơ quan chức năngcó liên quan về thủ tục cấp Giấy phép thầu, cấp con dấu về trường hợp của Nhàthầu SMEC, trên cơ sở đó để xem xét và trình cấp có thẩm quyền giải quyết theoquy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quyđịnh pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan vàhướng dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Trường (để báo cáo)
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: PC,CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ
KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái