BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4769/TCT-KK
V/v Thủ tục hồ sơ khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 6125/CT-KTT1 ngày24/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc hỏi chính sách thuế GTGT, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Tiết d.2 Điểm 1.3Khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướngdẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 8233/BTC-TCTngày 22/6/2011 của Bộ Tài chính về việc sử dụng tờ khai hải quan hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu sao y bản chính trong xác định điều kiện khấu trừ, hoàn thuếGTGT.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH Youngor Smart Việt Nam xuất trình với Cục Thuế tỉnh Nam Địnhbản sao y tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu lưu tại đơn vị nhập khẩukhông phải sử dụng tờ khai sao y bản chính từ bản chính tờ khai hàng hóa xuấtkhẩu cơ quan Hải quan lưu thì Công ty TNHH Youngor Smart Việt Nam không đủ điềukiện, thủ tục hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩutheo hướng dẫn tại Tiết d2 Điểm 1.3 Khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số 8233/BTC-TCT ngày 22/6/2011 của Bộ Tài chính nêutrên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Nam Định hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy địnhpháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫntại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Trường (để báo cáo);
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: PC,CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ
KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái