BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 477/BXD-HĐXD
V/v: lãi suất vốn vay, lợi nhuận của Nhà đầu tư, việc quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình theo hình thức BT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Phúc đáp văn bản số 312/UBND-CN ngày 24/02/2010 của Ủy bannhân dân tỉnh Thái Bình xin ý kiến về lãi suất vốn vay, lợi nhuận của Nhà đầutư, việc quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình theo hình thức BT. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Về lãi suất vốn vay, lợi nhuận của Nhà đầu tư:

Việc xác định tổng mức vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế - xãhội của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong báo cáonghiên cứu khả thi (hoặc đề xuất dự án). Vì vậy, việc xác định lãi suất vốn vayvà lợi nhuận của nhà đầu tư hai bên có thể thoả thuận trên cơ sở lãi suất chovay thực tế bình quân của các Ngân hàng tại thời điểm đàm phán hợp đồng và mứclợi nhuận hợp lý (có so sánh với các dự án tương tự đã thực hiện) đảm bảo nhàđầu tư thu hồi vốn và có lãi, phù hợp với nội dung dự án đã phê duyệt.

2/ Về quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình:

- Tuỳ thuộc vào tính chất và quy mô của dự án, cơ quan nhànước có thẩm quyền tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc đề xuất dự án đểlàm cơ sở cho việc lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đàm phán hợp đồng dự án vớinhà đầu tư. Các quy định liên quan đến đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khảthi đối với dự án BT tại khoản 2, khoản 4 Điều 12 Nghị định số 108/2009/NĐ-CPngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinhdoanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xâydựng - Chuyển giao (Nghị định số 108/CP ); quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CPngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư công trình (Nghị định số 12/CP ) và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy địnhchi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/CP.

- Thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuấtdự án thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 108/CP .

- Các công việc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bêntrong việc thiết kế, xây dựng, kinh doanh, quản lý công trình được Cơ quan nhànước có thẩm quyền thoả thuận với Nhà đầu tư và được thể hiện trong Hợp đồng dựán theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 108/CP .

- Việc lập thiết kế kỹ thuật, giám sát, quản lý xây dựngcông trình dự án thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 108/CP và cácquy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quảnlý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/CP ); Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 209/CP và Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xâydựng về hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nhà đầu tư trong trường hợp này có đầy đủ quyền và nghĩavụ như chủ đầu tư xây dựng công trình trong hoạt động xây dựng. Trong quá trìnhtriển khai dự án, Nhà đầu tư có thể tự thực hiện các công việc khi có đủ điềukiện năng lực hoặc lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực hoạt động xây dựng đểthực hiện các công việc trong dự án, và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ủy bannhân dân tỉnh Thái Bình trong việc quản lý chất lượng công trình.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nghiên cứu, căn cứ ápdụng thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám định CLCTXD;
- Lưu: VP, Vụ KTXD, HĐXD (ĐTB - 06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh