TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 477/GSQL-GQ1
V/v bột cá và bột gan mực NK

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TM&DV giao nhận Lê Hòa
(Địa chỉ: số 42 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM)

Trả lời công văn 20/5/2013 của QuýCông ty về kiểm tra chất lượng và kiểm tra đối với bột cá và bột gan mực nhậpkhẩu làm thức ăn gia súc, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005, Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011và Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn thì bột cá và bột gan mực làm thức ăn gia súc vừa phải kiểmdịch vừa phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Đề nghị Công ty đăng ký kiểmdịch và kiểm tra chất lượng với cơ quan chức năng để được kiểm tra hàng hóanhập khẩu theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quantrả lời để Quý Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, QG1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải