TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------------
V/v: Vướng mắc thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Trả lời công văn số 1243/HQLS-GSQL ngày 25/6/2012 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hiện nay, Cục Giám sát quản lý đang tổng hợp và đề xuất xử lý vướng mắc chung của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính, trong đó có nội dung vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nêu tại công văn số 1243/HQLS-GSQL dẫn trên để báo cáo lãnh đạo.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức