ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 477/UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 1977

Kínhgởi : - Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Sau bước đăng ký kinh doanh, Ủyban nhân dân Thành phố đang chỉ đạo các ngành vật tư thương nghiệp tích cựctiến hành trưng mua vật tư, hàng hóa. Số vật tư, hàng hóa trưng mua được sẽ đưavề phân phối theo kế hoạch. Để Nhà nước nắm được vật tư, hàng hóa và phân phốitheo kế hoạch, việc trưng mua hàng phải tập trung, thống nhất dưới sự chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân Thành phố và do các ngành chức năng của Thành phố được Ủyban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ, tiến hành trưng mua.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tìnhtrạng một số Ủy ban nhân dân các quận, huyện cho phép thu mua theo giấy giớithiệu của các cơ quan trực thuộc Bộ và các tỉnh. Tình hình này tạo điều kiệncho các nhà tư sản bán chạy hàng hóa, vật tư, máy móc, ảnh hưởng không tốt đếnsản xuất và việc thống nhất quản lý trưng mua vật tư thiết yếu của Thành phố,không lợi cho công cuộc cải tạo công thương nghiệp sắp tới. Để chấm dứt tìnhtrạng nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố quy định :

1. Từ nay, việc thu mua, trưngmua hàng hóa, vật tư, máy móc của các hộ đã đăng ký kinh doanh phải có giấyphép hoặc quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân các quận,huyện phải chấm dứt ngay việc cho phép các tỉnh và các cơ quan khác thu mua,trưng mua hàng hóa, vật tư, máy móc của các hộ đã đăng ký kinh doanh, kể cáccác hộ A về công nghiệp.

3. Những trường hợp thu mua,trưng mua hàng hóa, vật tư, máy móc không được Ủy ban nhân dân thành phố chấpthuận cấp giấy phép hoặc quyết định trưng mua đều bất hợp pháp, Các Ủy ban nhândân các cấp và các cơ quan chức năng có trách nhiệm bắt giữ, lập biên bản vàbáo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố xử lý.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn