BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4770/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ông Nguyễn Tân Hưng
(Địa chỉ: 12- Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư củaÔng đề ngày 15/10/2010 khiếu nại về việc Ông phải nộp thuế thu nhập cá nhân(TNCN) khi Ông nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất (nguồn gốc của thửa đất là do Ông nhận chuyểnnhượng của ông Hồ Văn Bãi từ ngày 09/5/2007). Vấn đề này, Tổng cục Thuế traođổi với Ông về chính sách thuế liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đấtnhư sau:

1. Về chính sách thuế liên quan đếnchuyển nhượng quyền sử dụng đất:

a) Trước thời điểm ngày 01/01/2009:Theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (thuế CQSDĐ) thì tổ chức,hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, khi chuyển quyền sử dụng đất theoquy định của pháp luật về đất đai đều phải nộp thuế CQSDĐ. Tại tiết d điểm 2mục VII Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế CQSDĐ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế CQSDĐ hướngdẫn: “Các trường hợp đã CQSDĐ trước ngày 1/1/2000 mà có một trong các giấy tờhợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm cả các trường hợp đã chuyển quyền sử dụngđất qua nhiều lần, nhiều chủ khi người sử dụng đất đến làm thủ tục xin cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyềnsử dụng đất thì chỉ phải nộp thuế CQSDĐ một lần theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ hướng dẫn trên, hộ gia đình,cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất kể từ ngày 01/01/2000 trở đi thì mỗilần chuyển nhượng cá nhân có đất chuyển nhượng phải nộp thuế CQSDĐ; các trườnghợp đã chuyển quyền sử dụng đất qua nhiều lần, nhiều chủ khi người sử dụng đấtđến làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhả ở và quyền sử dụng đất thì phải nộp thuế CQSDĐ cho từng lầnchuyển nhượng trước đó. Trường hợp của ông Nguyễn Tấn Hưng nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất của ông Hồ Văn Bãi giữa 2 bên mua bán quyền sử dụng đất chưalàm thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khi ông Hưng nộphồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Hưng phải kê khai nộpthuế CQSDĐ thay cho ông Bãi trong trường hợp trong hợp đồng chuyển nhượng cóquy định ông Hưng nộp thuế thay hoặc không tìm lại được người bán (là ông HồVăn Bãi).

b) Từ thời điểm ngày 01/01/2009: Tạikhoản 1 Điều 1 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn về thuế thunhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quàtặng là bất động sản đã nêu: “Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạtđộng chuyển nhượng bất động sản là cá nhân chuyển nhượng. Trường hợp trong hợpđồng chuyển nhượng có thoả thuận người nhận chuyển nhượng thực hiện các nghĩavụ thuế thay thì người nhận chuyển nhượng thực hiện kê khai, nộp thuế thay chođối tượng nộp thuế.”; Tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thunhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân quyđịnh thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản có hướng dẫn: “Đối với trường hợpngười sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợplệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩmquyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuếthu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trướcđó không thực hiện truy thu thuế .”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trườnghợp ông Nguyễn Tấn Hưng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Hồ Văn Bãicó Hợp đồng chuyển nhượng ngày 09/5/2007. Ngày 22/04/2010 ông Hưng mới nộp hồsơ để làm thủ tục sang tên bất động sản tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đấtthì ông Hưng phải kê khai nộp thuế TNCN thay cho người bán đối với thu nhập từchuyển nhượng bất động sản.

2. Về chính sách miễn thuế TNCN đốivới thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất: Luật thuế TNCN có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2009, tại điểm 2 Điều 4 Luật thuế TNCN quy định miễn thuếTNCN đối với: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sảngắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ởduy nhất”.

Căn cứ quy định trên thì:

- Trường hợp ông Hồ Văn Bãi chuyểnnhượng bất động sản cho ông NguyễnTấn Hưng vào thời điểm năm 2007 không thuộcđối tượng được miễn thuế TNCN cho nhà ở, đất ở duy nhất.

- Trường hợp chuyển nhượng bất độngsản từ ngày 01/01/2009 nếu được xác nhận là nhà ở, đất ở duy nhất thì ông HồVăn Bãi. là người được miễn thuế TNCN (người chuyển nhượng bất động sản), ôngHưng không thuộc diện được miễn thuế TNCN (người nhận chuyển nhượng bất độngsản).

Tổng cục Thuế thông báo cho ôngNguyễn Tấn Hưng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Định ;
- Vụ PC (TCT, 02b), CS (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương