BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4772/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28064/CT-HTr ngày 02/11/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn chínhsách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Viện Công nghệ phần mềm vànội dung số Việt Nam và Trinity Security Systems, Inc. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại: Khoản 16 Điều3, Khoản 1 Điều 15, Khoản 2 Điều 20, Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ;Điều 9 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Điểm 1.3 (c) Mục IIIPhần B, Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT; Điểm 1 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 và điểm 2.1(d) Phần I, điểm 1 Mục V Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày18/7/2007 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các điểm 19, 20, 21, 23 Chuẩnmực số 8 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh ban hành và côngbố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tàichính.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêutrên, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 413/TCT-KK ngày 29/01/2011 về việchoàn thuế giá trị gia tăng của Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hướng dẫn cụ thểnhư sau: Trường hợp Hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện các hoạt động nghiêncứu và phát triển các sản phẩm iDragon giữa Viện Công nghệ phần mềm và nội dungsố Việt Nam và Trinity Security Systems, Inc (Nhật Bản) ký kết ngày 25/9/2009(sau đây gọi tắt là “Hợp đồng BCC iDragon”), đã được Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01124001062 ngày 22/12/2010. Hợp đồng BCCiDragon đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được Cục thuế thành phố HàNội cấp mã số thuế 0105254026 ngày 09/4/2011 và sử dụng hóa đơn theo mã số thuếnêu trên. Hợp đồng BCC iDragon sử dụng con dấu và tài khoản của Viện Công nghệphần mềm và nội dung số Việt Nam, thực hiện hạch toán kế toán theo quy định;Khi xuất khẩu hàng hóa, Hợp đồng BCC iDragon ủy thác cho Viện Công nghệ phầnmềm và nội dung số Việt Nam và phía nước ngoài thanh toán vào tài khoản ngânhàng của Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam thì Hợp đồng BCC iDragonđược kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Viện Công nghệ phần mềm và nội dungsố Việt Nam, Hợp đồng BCC iDragon phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tínhchính xác của số liệu, chứng từ kê khai với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thànhphố Hà Nội biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC; CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ
KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái