TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4775/CT-TTHT
V/v: Chi phí tài trợ y tế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Siemens
Địa chỉ: 5B Tôn Đứ Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1
MST : 0302727641

Trả lời văn thư số 03/2012/Tax ngày 15/5/2012 của côngty về chi tài trợ y tế, Cục thuế TP. có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2.22 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về chi phí tài trợ y tế không được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại khoảna mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ chocác cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợnày không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tếđó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạtđộng thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho ngườibị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy địnhcủa pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ choy tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanhnghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chứccó chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tưnày kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứngtừ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có tài trợ hệthống quản lý và lưu trữ hình ảnh (PACS Solutions) cho Bệnh viện Chợ Rẫy (tàitrợ phục vụ hoạt động thường xuyên của bệnh viện) thì chi phí tài trợ do Côngty đóng góp nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế TP. thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Web CT;
- Lưu: HC, TTHT;
1076-2012/ N.V.Trường

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga