BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4776 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu thiết bị, bộ phận nhập khẩu để lắp ráp xe chuyên dùng

Hà Nội , ngày 08 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Vinapoly

Bộ Tài chính nhận được công văn số 032003-T-JJ ngày 20/03/2003 của công ty TNHH Vinapoly về đề nghị có chính sách hoàn thuế nhập khẩu đối với bộ phận lắp rắp xe chuyên dùng như xe trộn bê tông, xe ép rác, xe bơm bê tông, xe cần cẩu... Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 6271 TC/TCT ngày 25/06/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với việc sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị, thì các doanh nghiệp nhập khẩu xe cơ sở và thiết bị phụ trợ để sản xuất xe chuyên dùng đô thị phải nộp thuế nhập khẩu hiện hành. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nếu xe cơ sở và các thiết bị phụ trợ nhập khẩu được sử dụng để sản xuất thành xe chuyên dùng đô thị theo tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền xác nhận và Bộ Công an cho phép đăng ký lưu hành thì được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Do vậy đối với trường hợp Công ty TNHH Vinapoly nhập khẩu bộ phận lắp rắp xe chuyên dùng đô thị đáp ứng điều kiện quy định tại điểm 1 và điểm 3.2 của công văn số 6271 TC/TCT nêu trên, được hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp (xin sao gửi kèm công văn). Trường hợp Công ty TNHH Vinapoly nhập khẩu bộ phận lắp ráp xe chuyên dùng khác không phải xe chuyên dùng đô thị) thì thực hiện nộp thuế nhập khẩu theo đúng quy định của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành và không được xử lý hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Vinapoly được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An