BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4776/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo thông báo của Ban thư ký Aseanqua thư điện tử, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu và chữ ký của cơquan và người có thẩm quyền cấp C/O các nước như sau:

1. Malaysia:

Bộ Công nghiệp và Thương mạiMalaysia cập nhật danh sách mẫu dấu, chữ ký cán bộ cấp có thẩm quyền cấp C/O ưuđãi mẫu D, AC, AK, AJ, AI, AANZ của 08 phòng cấp Miti Kuala Lumpur, Miti PulauPinang, Miti Perak, Miti Johor, Miti Pahang, Miti Kelantan, Miti Sarawak vàMiti Sabah, 36 trang, thời điểm hiệu lực từ 01/8/2012.

2. Campuchia:

Chính phủ Hoàng gia Campuchia thôngbáo về việc thành lập khu kinh tế đặc biệt gần khu vực biên giới Campuchia. BộThương mại nước này thông báo về việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt NeangKok Koh Kong thuộc tỉnh Koh Kong và Ông Tauch Sophan là người cóthẩm quyền ký các mẫu C/O ưu đãi cho hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia. Hiệu lựcchữ ký và con dấu của cán bộ này từ tháng 8/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

(Có CD danh sách gửi kèm theo).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn