TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4778/CT- TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên ITAXA
Địa chỉ: Số 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P.06, Quận 3
Mã số thuế: 0300442457

Trả lời văn thư số 36/ITA-KT14 ngày 26/05/2014 của Công tyvề chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2.4 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn,được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưngkhông lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịchvụ trong các trường hợp: mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếpbán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặcnguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công khôngkinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai tháctrực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sảncủa hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ muacủa cá nhân không kinh doanh.

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịutrách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trường hợp giá muahàng hóa, dịch vụ trên bảng kê caohơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thịtrường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trườngxác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế.

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 củaBộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty có mua 12 máy lạnh cũ nhưng không muatrực tiếp từ người sử dụng mà của cá nhân thu gom về bán lại cho Công ty thì cánhân phải liên hệ với Cơ quan thuế kê khai nộp thuế để được cấp hóa đơn lẻ xuấtgiao cho Công ty theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1634 -145839/2014 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga