BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 478/BXD-HTKT
V/v: Quản lý đường đô thị

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 147/SXD-QLN &HT ngày17/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc quản lý đường đô thị. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hệ thống đường đô thị là hệ thống đường nằm trong địagiới hành chính nội thành, nội thị được qui định tại Nghị định 186/2004/NĐ-CPngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầnggiao thông đường bộ.

2. Quốc lộ, Tỉnh lộ đoạn qua nội thành, nội thị thuộc hệthống đường đô thị đươc quản lý theo qui hoạch xây dựng đô thị.

3. Đường trong địa giới hành chính ngoại thành, ngoại thịnhưng nằm trong dự kiến mở rộng và phát triển đô thị theo qui hoạch xây dựng đãđược cấp thẩm quyền phê duyệt cần được quản lý như đối với hệ thống đường đôthị.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấptỉnh và cấp huyện được qui định tại các Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008, 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Thông tư liên tịchsố 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, Chủ tịchUBND cấp tỉnh quyết định phân công, phân cấp việc quản lý, khai thác và bảo trìhệ thống đường đô thị cho phù hợp.

5. Trong Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT /BTC-BGTVT ngày30/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, khái niệm Cơ quan giaothông địa phương là cơ quan chuyên môn được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệmvụ quản lý về giao thông trên địa bàn theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Hiện nay Chính phủ đang nghiên cứu điều chỉnh Nghị định 186/2004/NĐ-CP để phù hợp với Luật Giao thông đường bộ mới ban hành, trong thờigian tới, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXDngày 20/02/2008 hướng dẫn quản lý đường đô thị cho phù hợp với các qui định mớicủa pháp luật.

 Nơi nhận:
 - Như trên;
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính