BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 478/BXD-QLN
V/v: thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 827/TTg-KTN cho phép các địa phương tiếp tục thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữunhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủđến hết năm 2010 và giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách mớiđể áp dụng sau khi chấm dứt chính sách bán nhà này. Ngày 7/7/2008, Bộ Xây dựngcũng đã có công văn số 1320/BXD-QLN hướng dẫn và đôn đốc các địa phương về vấnđề này.

Để đảm bảo việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoàn thànhđúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để có cơ sở tổng hợp, đềxuất chính sách quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sau khi kết thúc việc bánnhà, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minhthực hiện một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc bán nhà ởthuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP trên địa bàn;đối với những nhà ở không thuộc diện được bán và nhà ở thuộc diện được bánnhưng người thuê không có nhu cầu mua thì thực hiện rà soát, thống kê và lên kếhoạch quản lý theo quy định hiện hành trong khi chờ Chính phủ ban hành chínhsách mới.

2. Tổ chức tuyên truyền và thông báo công khai, rộng rãi đểngười dân biết rõ chủ trương của Chính phủ chỉ thực hiện chính sách bán nhà ởthuộc sở hữu nhà nước đến hết năm 2010.

3. Tổng hợp và báo cáo về Bộ Xây dựng kết quả thực hiện việcbán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP (số nhà đã bán, số nhà cònlại) và đề xuất chính sách quản lý đối với những nhà ở còn lại này.

Trên đây là một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ởthuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP , đề nghị UBND thành phố Hà Nội vàUBND thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiệncác nội dung nêu trên và báo cáo kịp thời số liệu kết quả bán nhà ở để Bộ Xâydựng có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam