CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 478/CP-QHQT
V/v ký kết Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Uỷ ban dân số, Gia đình và Trẻ em,
- Văn phòng Chủ tịch nước.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 04/BTP-TTr ngày 10 tháng 4 năm 2003) về ký Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc ký Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương Quốc Đan Mạch, Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Italia với danh nghĩa Nhà nước.

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký chính thức hai Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của phía bạn.

3. Bộ Tư pháp dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phê chuẩn hai Hiệp định nêu trên theo quy định của pháp luật./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan