TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 1288/HQHN-GSQLđề ngày 20/5/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến C/Omẫu D số tham chiếu 0027147/JKT /2013 do Indonesia cấp 9/4/2013, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra và đối chiếu lại vớidanh sách mẫu dấu, chữ ký đang lưu giữ, Tổng cục Hải quan thấy rằng chữ ký tạiô số 12 trên C/O không giống với chữ ký của Ông (bà) Luhutma ParulianHutabarat. Theo đó, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị thực hiệnthủ tục từ chối C/O theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn