BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 478/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v áp dụng pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử DAEWOO HANEL

Khu công nghệ cao, Sài Đồng B, Gia Lâm, Hà Nội

Trả lời công văn số DHE 1745 ngày 10/2/2003 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2003, nên mọi điều, khoản của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật này đều được áp dụng từ ngày 01/01/2003.

Căn cứ vào nguyên tắc nêu trên, thì bất cứ hợp đồng lao động xác định thời hạn nào được ký kết từ ngày 01/01/2003 trở về sau và bất kỳ hợp đồng lao động xác định thời hạn nào đã ký kết trước ngày 01/01/2003, nhưng đến thời điểm đó vẫn còn hiệu lực thi hành đều được coi là hợp đồng lao động thứ nhất để áp dụng khoản 2 Điều 27 của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung.

2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động và tại Điểm 2, Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội người nghỉ hưu không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khoản bảo hiểm xã hội được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động

TL/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng