BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 478/VP-QT
V/v thông báo thi công, cải tạo, sửa chữa, lắp đặt các hạng mục công trình trong tháng 7/2010

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 292/TTg-KGVX ngày 11/02/2010 về việc chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000năm Thăng Long - Hà Nội; thực hiện các Dự án đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt gồm:Dự án cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang trợ sở nơi làm việc (bao gồm các hạng mục:cải tạo Nhà làm việc N4; sửa chữa, sơn vôi Nhà làm việc N1, N2, N3; sửa chữa,sơn vôi, sơn cổng, tường rào cơ quan Bộ); Dự án cung cấp dịch vụ viễn thông tạitrụ sở cơ quan Bộ, Văn phòng Bộ đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiếnhành thi công các Dự án trên trong các tháng 7, 8 năm 2010.

Việc thực hiện các Dự án trên tất yếu sẽ ảnh hưởng đến môitrường làm việc trong cơ quan Bộ (như tiếng ồn của máy móc, thiết bị; các điềukiện sinh hoạt, làm việc của công chức, viên chức bị ảnh hưởng do sửa chữa nhàvệ sinh, lắp đặt đường điện thoại...). Do đó, để bảo đảm điều kiện thuận lợikhi triển khai thực hiện các Dự án và an ninh, an toàn trong cơ quan Bộ, Vănphòng Bộ sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa sự ảnh hưởngmôi trường làm việc, đồng thời đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đếntoàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thông cảm với cácvấn đề ảnh hưởng đến môi trường làm việc do các Dự án tạo ra và triển khai cáchoạt động sau:

- Tăng cường trách nhiệm trong việc bảo đảm sự an toàn vềtài sản của cơ quan, đơn vị, cá nhân;

- Tích cực phối hợp với cá nhân, đơn vị được phân công thựchiện các hoạt động cải tạo, sửa chữa, lắp đặt các hạng mục tại đơn vị.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng (để báo cáo);
- Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, QT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Văn Tuấn