VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 478/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đầu tư khôi phục cảng phục vụ dân sinh trên đảo Lý Sơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (văn bản số 8288/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (văn bản số 9896/BKH-KTĐP &LT ngày 25 tháng 12 năm 2009); BộTài chính (văn bản số 18451/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009) về việc hỗ trợtỉnh Quảng Ngãi đầu tư khôi phục cảng phục vụ dân sinh trên đảo Lý Sơn, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý với ý kiến Bộ Giao thôngvận tải về việc đầu tư khôi phục cảng phục vụ dân sinh trên Đảo Lý Sơn (QuảngNgãi); Giao Bộ Giao thông vận tải giúp tỉnh Quảng Ngãi lập dự án.

- Nguồn vốn để thực hiện dự án trênbố trí từ nguồn vốn thuộc chương trình Biển Đông hải đảo năm 2010 đã phân bổcho tỉnh; trường hợp không cân đối đủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ độnglàm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định hỗ trợ vốn đầu tư cho tỉnh để thực hiện dự án.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãichủ trì thực hiện dự án này theo đúng các quy định hiện hành

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liênquan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Cổng TTĐT; Các Vụ: KTTH, ĐP, NC;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý