BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------------
V/v: Hướng dẫn chính sách đối với người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Trả lời công văn số 3498/XLDK-TCNS ngày 23/10/2013 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc xin ý kiến chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động; sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động năm 1994 và điểm b Khoản 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐLBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, thì trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm cộng cả thời gian người lao động làm việc cho mình và thời gian làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó để tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.
2. Căn cứ quy định nêu trên và nội dung công văn số 3498/XLDK-TCNS của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thì khi bà Lê Thúy Mai thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng pháp luật với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (người sử dụng lao động kế tiếp cuối cùng) thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Mai đối với thời gian làm việc tại công ty và thời gian làm việc cho các công ty thực hiện chia tách, đổi tên, sáp nhập trước đó.
Đề nghị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào