BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4781/BTC-TCHQ
V/v triển khai lực lượng Hải quan thực hiện giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Tây Giang

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Phúc đáp công văn số 955/UBND-KTTHngày 19/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc nêu tại trích yếu,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để đảm bảo chức năng quản lý nhànước về lĩnh vực Hải quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành đối với hànghóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh vận tải hàng hóa xuất nhậpkhẩu qua biên giới đất liền, cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu hàng hóa thương mại qua biên giới của các doanh nghiệp, Bộ Tài chínhđồng ý về nguyên tắc nội dung kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tạicông văn số 955/UBND-KTTH dẫn trên. Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hảiquan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam bố trí lực lượng Hải quan tại cửa khẩuphụ Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Nam đáp ứng ngay yêu cầu của cửa khẩu sau khi cósự thống nhất của các Bộ, ngành liên quan.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNam làm việc với các Bộ, ngành liên quan (Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế) để triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính phúc đáp nội dung trênđể Quý Ủy ban biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, NN&PTNT, Y Tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn