công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4783/TCHQ-KTTT
NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ HOÀN (KHÔNG THU) THUẾ NK ĐỐI VỚI TRƯỜNGHỢP THẤT LẠC HỒ SƠ (BẢN GỐC)

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố

Căn cứ ý kiến của BộTài chính tại Công văn số: 7278 TC/TCT ngày 3/7/2002, để việc giải quyết thủtục hoàn (không thu) thuế nhập khẩu trong trường hợp doanh nghiệp khai báo bịthất lạc các loại giấy tờ (tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu, biên lai thuthuế...) quy định phải là bản gốc đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuấthàng xuất khẩu, loại hình hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tưnhập kinh doanh và loại hình tạm nhập tái xuất được chính xác về mặt số liệu,Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp khai báo bị thất lạc tờ khai nhậpkhẩu:

Nếu doanh nghiệp có văn bản giải trình, cam kết chịu tráchnhiệm trước pháp luật về việc thất lạc tờ khai là có thật, các đơn vị kiểm tra,đối chiếu với hồ sơ gốc lưu hiện có để giải quyết thủ tục hoàn (không thu) thuếnhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của BộTài chính.

2. Trường hợp doanh nghiệp khai báo bị thất lạc tờ khai xuấtkhẩu:

2.1. Trường hợp tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu đượcđăng ký tại cùng một đơn vị hải quan: giải quyết như hướng dẫn tại điểm 1 nêutrên.

2.2 Trường hợp tờ khai xuất khẩu đăng ký tại đơn vị Hải quankhác (không phải là đơn vị Hải quan giải quyết thủ tục hoàn thuế):

- Đơn vị Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuấtkhẩu: Trên cơ sở ý kiến đề nghị bằng Văn bản của doanh nghiệp, có trách nhiệmđối chiếu với bộ hồ sơ xuất khẩu gốc lưu tại đơn vị để có văn bản xác nhận vềsố lượng, chủng loại hàng hoá thực xuất của tờ khai xuất khẩu kèm theo bản saotờ khai xuất khẩu đó gửi cho Đơn vị Hải quan nơi giải quyết thủ tục hoàn thuếnhập khẩu cho doanh nghiệp 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ để theo dõi. Trong văn bảnnày phải ghi rõ "tờ khai xuất khẩu số... ngày... tháng... năm của Công ty...chưa làm thủ tục hoàn thuế".

- Đơn vị Hải quan nơi giải quyết thủ tục hoàn thuế nhậpkhẩu: Căn cứ văn bản xác nhận và tờ khai (bản sao) của đơn vị Hải quan nơidoanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu gửi đến để giải quyết thủ tục hoàn (khôngthu) thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp. Quyết định hoàn (không thu) thuế nhậpkhẩu cho doanh nghiệp phải được gửi cho đơn vị Hải quan nơi doanh nghiệp mở tờkhai xuất khẩu 01 bản để lưu hồ sơ.

Khi hoàn tất thủ tục hoàn (không thu) thuế nhập khẩu hoặckhi nhận được Quyết định hoàn (không thu) thuế nhập khẩu của đơn vị Hải quannơi làm thủ tục hoàn thuế gửi đến đối với các trường hợp thất lạc tờ khai xuấtkhẩu, tờ khai nhập khẩu như hướng dẫn trên phải đóng dấu "đã hoàn thuế" hoặc"đã thanh khoản thuế" trên tờ khai do doanh nghiệp xuất trình, tờ khai trong hồsơ lưu của cơ quan Hải quan và biên lai thu thuế nhập khẩu. Đồng thời ghi rõ sốtiền thuế nhập khẩu được hoàn (không thu) là bao nhiêu theo Quyết định hoàn(không thu) thuế nhập khẩu số... ngày... tháng... năm...

3. Các trường hợp khác:

- Trường hợp doanh nghiệp khai báo thất lạc các loại giấy tờkhác được quy định trong bộ hồ sơ xin hoàn thuế nhập khẩu như: hợp đồng xuấtkhẩu, hợp đồng nhập khẩu, biên lai thu thuế nhập khẩu... cũng được xử lý tươngtự như đối với trường hợp bị thất lạc tờ khai dẫn trên.

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được chứng thực hoặc sao ybản chính các loại giấy tờ bị thất lạc, các đơn vị căn cứ theo hướng dẫn củaTổng cục hải quan tại Công văn số 1380/TCHQ-VP ngày 3/4/2002 của và Thông tưliên tịch số 71/2000/TTLT-BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính và Tổng cụcHải quan để cung cấp và thu lệ phí hành chính theo quy định. Trên giấy tờ (bảnsao) ghi rõ: "không có giá trị để hoàn thuế nhập khẩu".

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịpthời phản ánh về Tổng cục hải quan (Cục Kiểm tra thu thuế XNK) để xem xét, chỉđạo xử lý.