Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4783 TCT/NV4
NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THU PHÍ, LỆ PHÍ

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Tài chính Vật giátỉnh Nghệ An có Công văn số 1420 CV-TCVG ngày 6/9/2001 về việc hạch toán thuếthu nhập doanh nghiệp đại lý bảo hiểm theo hướng dẫn tại công văn số 214 TC/TCTngày 8/1/2001 của Bộ Tài chính. Sau khi trao đổi thống nhất với Vụ ngân sáchnhà nước - Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày15/4/1997 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nướcthì các công ty Bảo hiểm khi viết giấy nộp tiền nộp thay thuế thu nhập doanhnghiệp cho các đại lý bảo hiểm ghi chương tương ứng (không ghi chương của Tổngcông ty bảo hiểm) Loại 10 - Khoản 4-002-02 của Mục lục ngân sách nhà nước hiệnhành. Chương tương ứng là:

- Doanh nghiệp nhà nước làm đại lý thì hạch toán Chương củadoanh nghiệp nhà nước.

- Tập thể làm đại lý thì hạch toán Chương của đại lý.

- Cá thể làm đại lý thì hạch toán Chương của cá thể

Đề nghị Cục thuế các tỉnh thành phố hướng dẫn các Công tyBảo hiểm thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn này.