BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4784/BYT-MT
V/v tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gianqua công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghềnghiệp cho người lao động đã được các Bộ, Ngành, Ủyban nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kếtquả quan trọng, nhưng cũng còn nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều tổ chức, cá nhânsử dụng lao động chưa nêu cao trách nhiệm, vi phạm các quy định pháp luật về vệsinh lao động. Phần lớn người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếuchủ động trọng phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Tình trạng không đảm bảo vệ sinhlao động trong các cơ quan, cơ sở sản xuất xảy ra khá phổ biến ảnh hưởng khôngnhỏ tới sức khỏe người lao động.

Để chủ động phòngngừa bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho ngườilao động góp phần ổn định, phát triển sản xuất, trong thời gian tới, Bộ Y tế đềnghị các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dungsau:

1. Các Bộ, ngànhchỉ đạo các cơ sở lao động thuộc ngành và lĩnh vực quản lý tăng cường kiểm tra,giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao độngnhư cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, đặc biệt là các cơ sởlao động có sử dụng dung môi hữu cơ (đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, giảmtiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại, tăng cường hệ thống thông gió tạicác nhà xưởng, bố trí đủ nước uống, nước sạch cho người lao động,...); đo, kiểmtra môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động; khám sức khỏe tuyển dụngđể bố trí công việc phù hợp, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm ảnh hưởngcủa môi trường lao động đối với sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp và thực hiệncác can thiệp phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bànquản lý thực hiện các nội dung sau:

2.1. Chỉ đạo SởLao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế thành lập các đoàn thanhtra, kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động; tăng cường thanhtra các cơ sở sản xuất giày da có sử dụng dung môi hữu cơ; nâng cao năng lực,chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về công tác vệ sinh laođộng, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Kiên quyết xử phạt những hành vi vi phạmquy định về vệ sinh lao động tại các cơ sở lao động có nguy cơ gây bệnh nghềnghiệp theo quy định hiện hành.

2.2. Chỉ đạo Sở Ytế lập Hồ sơ vệ sinh lao động; đo, kiểm tra môi trường lao động cho toàn bộ cáccơ sở lao động trên địa bàn quản lý, quan tâm đến các cơ sở sản xuất giày da cósử dụng dung môi hữu cơ. Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động; hướng dẫncác cơ sở lao động trong việc tổ chức thời giờ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, phâncông lao động khoa học,...; tổng hợp số liệu về vệ sinh lao động, chăm sóc sứckhỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp báo cáo định kỳ về cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Chỉ đạo SởLao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các Sở, Ngành, Hộinghề nghiệp liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, huấn luyệncho người sử dụng lao động, người lao động trong các cơ sở lao động về quản lývệ sinh lao động; chăm sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;các biện pháp sơ cấp cứu tai nạn lao động.

2.4. Chỉ đạo cáccơ sở lao động củng cố và hoàn thiện bộ phận y tế cơ sở; tăng cường công tác tựkiểm tra về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; tổ chức bố trí, sắpxếp thời giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý; tổ chức huấn luyện về vệ sinh laođộng, phòng chống bệnh nghề nghiệp và sơ cấp cứu cho người lao động; thực hiệnđo, kiểm tra môi trường lao động định kỳ, lập hồ sơ vệ sinh lao động của đơnvị, không ngừng cải thiện điều kiện lao động, giảm tiếp xúc trực tiếp với cáchóa chất độc hại, tăng cường hệ thống thông gió tại các nhà xưởng, bố trí đủnước uống, nước sạch cho người lao động,...; thực hiện khám sức khỏe tuyểndụng, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và lập hồ sơ quản lý sứckhỏe người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hộ lao độngđể đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Đề nghị các Bộ,Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh laođộng, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động để phòng ngừa bệnh nghềnghiệp và đảm bảo sức khỏe người lao động trong sản xuất.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổng Liên đoàn LĐVN (để phối hợp);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long