BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 479/BNN-KHCN
V/v: xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: ...........................................

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêuchuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bổ sung năm 2014 phê duyệt tạiQuyết định 129/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/1/2014(kèm theo), Bộ Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị chủ trì, các Tổng cục, Cục quản lýchuyên ngành khẩn trương xây dựng, phê duyệt Dự án của nhiệm vụ.

Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia,quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải đầy đủ các phần: thuyết minh sự cần thiết xâydựng; nội dung dự kiến của TCVN, QCVN; khái toán kinh phí thực hiện; tài liệulàm cơ sở khoa học (mẫu Dự án quy định tại các Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT38 / 2009/TT-BNNPTNT và quy định về tài chính tại Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ).

Các đơn vị gửi Dự án nhiệm vụ xâydựng TCVN, QCVN đã được phê duyệt về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (VụKhoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 25/2/2014, để tổng hợp trình Bộtrưởng phê duyệt kế hoạch kinh phí thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Thị Thanh Thủy