BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 479/BXD-HTKT
V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ.

Bộ Xây Dựng nhận được công vănsố 118/SKHĐT-XDCB ngày 16/2/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ đề nghịhướng dẫn cụ thể quy định về mức hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằngcho các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương căn cứ vào các quy định tại điểm C, Khoản 2, Điều 6 Nghịđịnh 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về Xây dựng, quản lý và sử dụngnghĩa trang và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định hỗ trợ mộtphần hoặc toàn bộ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án. Cụ thể:

- Quy mô: xem xét về diện tích,phạm vi phục vụ, ưu tiên phục vụ mang tính liên vùng.

- Hình thức đầu tư: Các hìnhthức đầu tư khác nhau có thể có những quy định khác nhau về bồi thường, hỗ trợtái định cư.

- Công nghệ được áp dụng: xemxét ưu tiên hỗ trợ các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến (VD: hỏa táng), tiếtkiệm đất, ít gây ô nhiễm môi trường…

- Tác động đến môi trường: ưutiên các dự án xây dựng được các giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tối đa các tácđộng tới môi trường (có thể căn cứ báo cáo đánh giá tác động môi trường để xácđịnh cho phù hợp).

Trên đây là ý kiến trả lời củaBộ Xây dựng để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VP, Cục HTKT, (VTTH: 1b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính