CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 479/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án “Xây dựng Trung tâm học liệu tại trường ĐH Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng”

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1689 BKH/KTĐN, ngày 27 tháng 3 năm 2003) về việc tiếp nhận dự án “Xây dựng Trung tâm học liệu tại Trường đại học Kỹ thuật thuộc Đà Nẵng”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận dự án “Xây dựng Trung tâm học liệu tại Trường đại học Kỹ thuật thuộc Đà Nẵng” với tổng kinh phí là 60.130.710.000 VND do tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMW) và Trường đại học Quốc tế Việt Nam - Australia (RMIT) viện trợ. Vốn đối ứng do trường Đại học Đà Nẵng tự đóng góp.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành các thủ tục phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm